Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA od dnia 1 września 2020 r.

Opublikowane: 2020-08-30 PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA od dnia 1 września 2020 r.

PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 118 

im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu od dnia 1 września 2020 r.

                                                                                  

1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną od dnia 1 września 2020 do wejścia na teren szkoły upoważnieni są wyłącznie  uczniowie
oraz pracownicy szkoły.

2. Ze względu na stan pandemii ogranicza się wchodzenie do szkoły osób trzecich. Wszystkie sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną  na adres: aklim@sp118.pl  lub  szkola@sp118.pl,  telefonicznie: 71 788 99 30 w. 31,     71 798 68 40   w. 100  lub  691 977 946.
Sekretariat jest czynny codziennie  od 7.00 do 16.00  we  wtorki  do  godziny  17.00.

3. Kontakt z nauczycielami możliwy  jest przez pocztę w systemie Librus  lub na adres służbowy nauczyciela w domenie @sp118.pl
(pierwsza litera imienia, nazwisko np. Jan Kowalski - jkowalski@sp118.pl)

4. Do pracy przychodzą wyłącznie pracownicy zdrowi, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5. Pracownicy szkoły wchodzą na teren szkoły wyłącznie wejściem głównym, dezynfekując ręce, zaznaczając wejście na teren budynku poprzez użycie karty magnetycznej.

6. W częściach wspólnych: hole, szatnia, korytarze, pokój nauczycielski – wszyscy pracownicy i uczniowie zobowiązani są do  zakrycia ust
 i nosa.

7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

8. Uczniów do szkoły przyprowadzają i ze szkoły odbierają wyłącznie zdrowi rodzice lub opiekunowie.

9. Przed wejściem do budynku szkoły dokonywany jest pomiar temperatury ciała.

10. W budynku szkoły, po wejściu zapewnione są płyny do dezynfekcji rąk oraz maty dezynfekcyjne do obuwia.

11. Wyznaczone są wejścia do szkoły dla poszczególnych klas oraz określone godziny przyjścia uczniów do szkoły.

12. Przez pierwsze dwa tygodnie (z wyjątkiem deszczowej pogody) uczniowie nie zmieniają obuwia, nie korzystają z szatni.

13. Obuwie zmienne oraz strój sportowy  uczniowie przynoszą w dniu, w którym mają w planie lekcje w-f.

14. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły przed wejściem na teren szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia  ust
i nosa.
Osłona ust i nosa obowiązują we wszystkich przestrzeniach wspólnych m.in. szatnia, korytarze, hol główny, toalety, stołówka, pokój nauczycielski, poranne świetlice. Na korytarzach umieszczono pojemniki do wyrzucania masek i rękawic.

15. Maseczkę po zdjęciu  zawsze należy zabezpieczyć w żadnym wypadu nie wolno jej odkładać na miejsca wspólnego użytkowania.

16. Rodzice powinni  zapewnić  dziecku dodatkową sterylną maseczkę umieszczoną w tornistrze.

17. Każda osoba przebywająca w budynku szkoły powinna pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem
 i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, przed lekcjami informatyki, o zasłanianiu ust i nosa  podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

18. Nauczyciele zobowiązani są do każdorazowego dezynfekowania rąk lub stosowania rękawiczek ochronnych przy korzystaniu z klawiatury komputera, płyny do dezynfekcji rąk znajdują się na biurku nauczyciela.

19. Wychowawcy klas przeprowadzą w  pierwszym dniu roku szkolnego oraz  na pierwszej w roku szkolnym godzinie z wychowawca rozmowę
na temat przestrzegania  zasad higieny oraz procedur bezpieczeństwa, zapoznają z zasadami poruszania się po szkolnych korytarzach oraz wskażą miejsca przebywania uczniów podczas przerw.

20. Rodzice zobowiązani są do przygotowania dla dziecka drugiego śniadania wraz z serwetką, uczniowie powinni mieć także własną butelkę wody do picia.  Sklepik szkolny nie będzie czynny.

21. Po drugiej lekcji uczniowie mają czas na II śniadanie – należy pamiętać o umyciu rąk, ułożeniu serwetki lub podkładki pod kanapkę.

Przerwę śniadaniową uczniowie spędzają pod opieką nauczyciela w sali, po dzwonku na przerwę  przechodzą do sal,
 gdzie będzie kolejna lekcja (z wyjątkiem uczniów z sal 16,31,63,70, którzy mają wyznaczone miejsce oczekiwania na lekcję w holu głównym).

22. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub  w tornistrze.

23. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów w tym telefonu komórkowego. W przypadku podjęcia przez rodzica decyzji o konieczności posiadania przez dziecko telefonu, urządzenie przez cały czas pobytu ucznia w szkole powinno znajdować
się w tornistrze i być wyłączone.

24. Rodzice uczniów klas pierwszych  odprowadzają dzieci  do przestrzeni wspólnej szkoły  –  ATRIUM „D”  wejście bramą segment D,
 
zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności

(m.in. osłona ust i nosa).Rodzice uczniów/opiekunowie nie wchodzą na teren szatni.

25. Uczniowie klas pierwszych a, b, d,  którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 8.00 do szkoły przyprowadzani są w godzinach zgodnie z tabelką – załącznik nr 1.

26. Uczniowie po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni  oczekują na wychowawcę klasy w odpowiedniej sali świetlicowej.

27. Punktualnie o  wyznaczonej godzinie  wychowawca  zabiera uczniów do sali, gdzie rozpocznie się pierwsza lekcja.

28. Uczniowie klasy pierwszej c i e, którzy rozpoczynają swoje lekcję o godzinie późniejszej (druga zmiana) i będą przed rozpoczęciem lekcji pod opieką świetlicy  przychodzą do szkoły  w godzinach 7.00 -7.15  lub  8.15 -  8.30 wejście ATRIUM „D.

29. Uczniowie klasy pierwszej c i e, którzy nie korzystają ze świetlicy przed lekcjami przychodzą do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji  wejście ATRIUM „D.

30. Wychowawcy klasy c i e  odbierają  uczniów  z szatni (segment D) i odprowadzają do sali lekcyjnej.

31. Uczniowie klasy  c i e, którzy czekają na lekcje w świetlicy  przyprowadzane są do sali przez wychowawcę świetlicy

32. Godziny przyprowadzania i odbioru  uczniów klas pierwszych – tabela ZAŁĄCZNIK NR 1


33.
Rodzice uczniów klas drugich  d,  e,  f  (pierwsza  zmiana)   odprowadzają  dzieci   na dziedziniec  główny – przed wejście do szatni rodzice nie wchodzą na teren szatni, dzieci dezynfekują ręce   i  idą do odpowiedniej sali świetlicy – s1, s2, s3  (w szatni  są  pracownicy  dedykowani do pomocy uczniom klas drugich).

34. Uczniowie klas drugich d, e, f, którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 8.00 do szkoły  przyprowadzani są w godzinach zgodnie z tabelką
załącznik nr 2.

35. Uczniowie po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni oczekują na wychowawcę klasy w odpowiedniej sali świetlicowej
S1, S2,S3).

36. Po zakończonych lekcjach rodzice wymienionych klas 2  d,  e,  f, które przebywają w świetlicy oczekują na dzieci przed wejściem głównym do szkoły, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa ).

37. Po zakończonych lekcjach uczniowie z  klas 2  d,  e,  f, którzy nie zostają pod opieką  świetlicy po lekcjach  przekazywani są przez wychowawców rodzicom/opiekunom - WYJŚCIE  główne.

38. Uczniowie klasy drugiej a, b, c , którzy rozpoczynają swoje lekcje o godzinie późniejszej (druga  zmiana)  i będą pod opieką świetlicy  przychodzą do szkoły w godzinach 7.00 – 7.15 lub 8.15 -  8.30.

39. Uczniowie klasy drugiej a, b, c, którzy nie korzystają ze świetlicy przed lekcjami przychodzą na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji  wejście z dziedzińca głównego - WEJŚCIE PRZEZ SZATNIĘ, gdzie czeka wychowawca klasy.

40. Wychowawcy klas drugich a, b, c odbierają  uczniów  z szatni  i odprowadzają do sali lekcyjnej.

41. Uczniowie klas drugich a, b, c, którzy czekają na lekcje w świetlicy  przyprowadzani są do sali przez wychowawcę świetlicy

42. Godziny przyprowadzania i odbioru  uczniów klas drugich   – tabela ZAŁĄCZNIK NR 2

43. Rodzice uczniów klas trzecich a, b, c – odprowadzają dzieci do wejścia – SEGMENT  A – nie wchodzą na teren szkoły zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa).

44. Uczniowie po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni  oczekują na wychowawcę klasy w odpowiedniej sali świetlicowej.
O określonej godzinie wychowawca klasy zabiera uczniów do sali, gdzie rozpocznie się pierwsza lekcja.

45. Rodzice uczniów klas trzecich a, b, c – odbierają  dzieci ze szkoły o określonych godzinach  wejście – SEGMENT  A.

46. Godziny przyprowadzania i odbioru  uczniów klas trzecich a, b , c  – ZAŁĄCZNIK NR  3.

47. Rodzice uczniów klas  trzecich d,  e  odprowadzają  dzieci na dziedziniec główny – przed wejście do szatni,  rodzice nie wchodzą na teren szatni,  dzieci dezynfekują ręce  . Dzieci są pod opieką wychowawcy świetlicy, o określonej godzinie wychowawca klasy zabiera uczniów
do sali,  gdzie  rozpocznie  się  pierwsza lekcja.
 

48. Rodzice uczniów klas trzecich  d , e  –  odbierają  dzieci ze szkoły o określonych godzinach  - dziedziniec WEJŚCIE PRZEZ SZATNIĘ.

49. Godziny przyprowadzania i odbioru  uczniów klas  trzecich  d , e  –  tabela
ZAŁĄCZNIK NR 4
 

50. Wychowawcy  klas  1-3  oraz nauczyciele, którzy rozpoczynają pierwszą lekcję w tych klasach rozpoczynają pracę zgodnie
z załącznikami  nr  1,   2,  3, 4.

51. Nauczyciele klas 4 - 8  którzy rozpoczynają lekcje o  godzinie 8.00  są na stanowiskach pracy od godziny 7.45  – w  sali, w której będą mieli pierwszą lekcję   i sprawują opiekę nad przychodzącymi uczniami.

52. Na korytarzach szkolnych przed pierwszą lekcją dyżur sprawują nauczyciele i pracownicy szkoły zgodnie z grafikiem dyżurów.

53. Uczniowie klas czwartych , którzy rozpoczynają lekcje od godziny 8.00 i ze względu na pracę rodziców przed lekcjami będą pod opieką świetlicy do szkoły przychodzą do godziny 7.40 – czekają w sali świetlicowej (s-4 lub s-5 do godz. 7.45 i udają się do sali , gdzie będzie pierwsza lekcja). Załącznik 5

54. Uczniowie klas czwartych , którzy nie przebywają w świetlicy, przychodzą do szkoły o godzinie 7.45 wchodząc na teren szatni zakrywają usta i nos, po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni  przechodzą do  sali, gdzie będą mieli pierwszą lekcję.
Przebywają wyłącznie w wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela, z którym będą mieli pierwszą lekcję.

55. Uczniowie klas piątych i szóstych  do szkoły przychodzą od godziny 7.45 do 7.55 – wchodzą na teren szatni  WEJŚCIEM PRZEZ SZATNIĘ zakrywają usta i nos, dezynfekują ręce  i udają się do  sali , gdzie będą mieli pierwszą lekcję.
Przebywają wyłącznie w wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela, z którym będą mieli pierwszą lekcję.

56. Uczniowie klas siódmych i ósmych do szkoły przychodzą od godziny 7.45  do  7.55 – wchodzą do szkoły      WEJŚCIEM GŁÓWNYM
przy portierni
  zakrywają usta i nos, dezynfekują ręce  i udają się do  sali, gdzie będą mieli pierwszą lekcję.

Przebywają wyłącznie w wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela, z którym będą mieli pierwszą lekcję.

57. Uczniowie klas 6 - 8, którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 7.00  przychodzą do szatni o godzinie 6.50 przebierają się i przechodzą na blok sportowy przebywają pod opieką nauczyciela w - f, z którym będą mieli pierwszą lekcję.

58. Nauczyciele w - f, którzy rozpoczynają pierwszą lekcję o godzinie 7.00, na stanowisku pracy są od godziny 6.50

59. Uczniowie, którzy rozpoczynają  lekcje o godzinie 8.55 wchodzą do szkoły przez szatnię od godzinie 8.45 do godziny 8.50, po dzwonku na przerwę ida do określonej strefy oczekiwania na lekcje.

60. W szkole na korytarzach i holu głównym określono strefy oczekiwania na kolejną lekcję – uczniowie, którzy mają kolejną lekcję w poszczególnych gabinetach przechodzą do określonej strefy i tam przebywają pod opieką nauczycieli, którzy pełnią dyżur w danej strefie.

61. Dla uczniów, którzy mają kolejną lekcję w salach; 16, 31, 63, 70 – wyznacza się strefy oczekiwania w holu głównym.

62. Uczniowie, którzy mają jako kolejną lekcję w-f,  przechodzą na blok sportowy do szatni, po szybkim przygotowaniu się do lekcji, zajmują miejsce w hali sportowej. Nauczyciele w-fu ustalą strefy oczekiwania uczniów na lekcje oraz przygotują grafik dyżurów uwzględniający sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi w hali. Po dzwonku na lekcję nauczyciele zabierają uczniów do miejsca, gdzie będzie realizowana lekcja w-fu.

63. W toaletach jednocześnie może być tylu uczniów ile jest kabin  w danej toalecie (informacja na drzwiach). Uczniowie czekają w wyznaczonych miejscach  w pobliżu toalety na zwolnienie miejsca w toalecie zachowując dystans do innych osób oczekujących. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

64. Wychowawcy klas w terminie do 3 września przekażą do sekretariatu szkoły listy uczniów z aktualnymi numerami telefonów do rodziców/opiekunów prawnych oraz adresami email.

65. Nauczyciele zobowiązani są do częstego wietrzenia sali zarówno w trakcie lekcji, jak również podczas przerwy (minimum raz na godzinę dokładne wietrzenie sali).

66. Kierownik gospodarczy organizuje dyżury pracowników obsługi odpowiedzialnych za wietrzenie części wspólnych
 co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w  czasie zajęć.

67. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Zaleca się codzienne przebywanie uczniów na świeżym powietrzu (w jednym miejscu jeden oddział klasowy).

68. W ramach lekcji w-fu zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

69. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

70. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

71. Zachęca się nauczycieli innych przedmiotów  w klasach  4-8, jeśli program na to pozwala, do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu
na terenie przyszkolnym.

72. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, prosi ucznia o założenie maseczki,  wzywa do sali pielęgniarkę szkolną numer telefonu: 71 788 99 30 w. 40  lub  500 068 379  lub przez ucznia dyżurnego. Pielęgniarka  odizoluje ucznia od pozostałych uczniów, zaprowadzi do  izolatorium
na izolatorium wyznacza się pomieszczenie po sklepiku (obok gabinetu pielęgniarki),  pielęgniarka lub pracownik sekretariatu niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

73. Uczniowie w trakcie lekcji mogą przebywać w sali bez maseczek, wychodząc z sali osłaniają usta i nos.

74. W szkole obowiązuje ruch prawostronny, należy bezwzględnie przestrzegać zasad poruszania się po korytarzach, pozostawiania tornistra
w wyznaczonym miejscu i przebywania podczas przerwy wyłącznie ze swoją klasą w wyznaczonym miejscu z wyjątkiem konieczności skorzystania z toalety.

75. Przy wejściach  do budynku szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej  stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. Ponadto zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcja użycia środka dezynfekującego, który jest dostępny dla wszystkich wchodzących.

76. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. W  regulaminie  świetlicy, wprowadzone zostały  zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii w tym zasady przebywania na świeżym powietrzu, zasady odbierania dzieci ze świetlicy, zasady korzystania ze stołówki szkolnej.

77. W świetlicy dostępne są środki do dezynfekcji rąk   w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

78. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

79. W salach, gdzie przebywają dzieci przed lekcjami i po lekcjach należy przeprowadzić  sprzątanie i dezynfekcję pomieszczenia przed zmianą grupy.

80. Uczniowie klas 1-4, którzy przebywają w świetlicy korzystają ze stołówki szkolnej wyłącznie o określonej godzinie pod opieką wychowawcy świetlicy. W stołówce zajmują wyznaczone stałe miejsce przy stoliku z rówieśnikami z danej klasy.

81. Uczniowie klas 4-8, którzy nie uczęszczają do świetlicy obiad mogą zjeść podczas przerwy obiadowej o godzinie 12.30 – 12.45
 lub po lekcjach o godzinie 14.25 - 14.40  lub 15.20-15.35 zajmując miejsce przy wyznaczonym stoliku.

82. Po każdej grupie konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł, za co odpowiadają pracownicy firmy  cateringowej. ​​​​

83. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.

84. W przypadku kiedy rodzice /opiekunowie prawni lub członkowie rodzin zostali objęci kwarantanną o tym fakcie powiadamiają niezwłocznie  wychowawcę klasy, wychowawca dyrektora szkoły. Uczeń w takim wypadku nie przychodzi do szkoły.

85. Rekomenduje się nauczycielom, którzy nie pełnią podczas przerwy dyżurów pozostawanie w gabinetach lekcyjnych, otwieranie okien
i drzwi na oścież , aby zapewnić maksymalne wietrzenie sali i korytarzy szkolnych.

86. Należy ograniczyć  przebywanie na terenie pokoju nauczycielskiego oraz w innej przestrzeni wspólnej.

87. Regulamin pracy biblioteki uwzględnia informację na temat koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

88. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, jak również  czystość ciągów komunikacyjnych – grafik ustala kierownik gospodarczy.

89. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.

90. Do odwołania zawiesza się organizację na terenie szkoły zajęć pozalekcyjnych przez firmy zewnętrzne, jak również wszystkie wyjścia uczniów do instytucji zewnętrznych. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Deklaracja dostępności


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)

Menu


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii


St Joseph Catholic Primary School


St. Philip's Catholic Primary School


Bishop Milner Catholic College


THE WORD OF THE WEEK